15.10.19

DOWODY W SPRAWIE ROZWODOWEJ

Przeprowadzenie przez sąd postępowania dowodowego w sprawach rozwodowych ma na celu przede wszystkim ustalenie okoliczności faktycznych dotyczących powodów rozkładu pożycia małżeńskiego, określenia ewentualnej winy oraz okoliczności dotyczących małoletnich dzieci i ich sytuacji.

 

     Pamiętajmy o tym, że przedmiotem dowodu muszą być tylko fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

 

     Katalog środków dowodowych jest otwarty i to sędzia ostatecznie decyduje o tym czy dany dowód ma znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Środkami dowodowymi najczęściej występującymi w sprawach rozwodowych są:

1. przesłuchanie stron

W sprawach małżeńskich, ze względu na ich wagę społeczną, dowód z przesłuchania stron powinien być przeprowadzony dokładnie i wnikliwie.

 2. zeznania świadków

Świadkowie udzielają sądowi informacji i uzupełniają zeznania stron, co do okoliczności sprawy, takich jak zupełność i trwałość rozpadu pożycia, zachowanie małżonków względem siebie i dzieci, sytuację wychowawczą dzieci, sytuacje zdrowotną, możliwości zarobkowe stron i inne istotne okoliczności.

Prawo do odmowy składania zeznań przysługuje:

  • wstępnym stron (rodzicom, dziadkom),
  • zstępnym (dzieciom, wnukom),
  • rodzeństwu, 
  • niektórym powinowatym (np. byłym teściom).

3. nagrania audio, video, fotografie, billingi, wiadomości sms, e-maile, wydruki z portali społecznościowych

Pamiętajmy jednak, iż sąd w pewnych sytuacjach może nie dopuścić tego typu dowodów. Przede wszystkim ma to miejsce w sytuacji, gdy zostały one uzyskane niezgodnie z prawem.  Takim jest na przykład stosowanie podsłuchów przez osoby prywatne. Podobnie jest w przypadku nagrań uzyskanych przy zastosowaniu podstępu. Warto pamiętać o tym, iż nie istnieje hierarchia dowodów. Sąd dokonuje oceny wiarygodności i mocy dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

4. wyrok o znęcanie się nad rodziną, obdukcje, notatki z interwencji policji, zaświadczenia o pobytach na izbie wytrzeźwień

5. wywiad środowiskowy

Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron

6. zaświadczenia lekarskie

7. wszelkie dokumenty, z których wynikają okoliczności wskazywane przez stronę postępowania

Sąd Najwyższy wskazał, iż  ”Orzeczenie o winie, niezależnie od poważnych następstw prawnych, zwłaszcza w zakresie obowiązku alimentacji byłego małżonka, stanowi swoiste podsumowanie i ocenę wspólnego pożycia. Dlatego jego uzasadnienie powinno być szczególnie wyważone i wszechstronnie uargumentowane”.

Czas trwania postępowania dowodowego, a co za tym idzie całej sprawy o rozwód w dużej mierze zależy od aktywności stron tj. rodzaju i ilości zgłoszonych przez nie dowodów. Pamiętać należy, iż druga strona stara się umniejszać swoją winę – a nawet wykazać, że współmałżonek jest również winien. Może nawet wyłącznie winien. Strona ma prawo się przed tym bronić i stać na stanowisku, że sama nie ponosi winy w żadnym stopniu. W sprawach rozwodowych nie ma stopniowania winy i nawet jeśli wina jednego z małżonków jest większa ( np. 99%), a drugiego nieznaczna ( np. 1 %), Sąd orzeknie rozwód z winy obu stron.

15.10.19

DOWODY W SPRAWIE ROZWODOWEJ

Przeprowadzenie przez sąd postępowania dowodowego w sprawach rozwodowych ma na celu przede wszystkim ustalenie okoliczności faktycznych dotyczących powodów rozkładu pożycia małżeńskiego, określenia ewentualnej winy oraz okoliczności dotyczących małoletnich dzieci i ich sytuacji.

 

     Pamiętajmy o tym, że przedmiotem dowodu muszą być tylko fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

 

     Katalog środków dowodowych jest otwarty i to sędzia ostatecznie decyduje o tym czy dany dowód ma znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Środkami dowodowymi najczęściej występującymi w sprawach rozwodowych są:

1. przesłuchanie stron

W sprawach małżeńskich, ze względu na ich wagę społeczną, dowód z przesłuchania stron powinien być przeprowadzony dokładnie i wnikliwie.

 2. zeznania świadków

Świadkowie udzielają sądowi informacji i uzupełniają zeznania stron, co do okoliczności sprawy, takich jak zupełność i trwałość rozpadu pożycia, zachowanie małżonków względem siebie i dzieci, sytuację wychowawczą dzieci, sytuacje zdrowotną, możliwości zarobkowe stron i inne istotne okoliczności.

Prawo do odmowy składania zeznań przysługuje:

  • wstępnym stron (rodzicom, dziadkom),
  • zstępnym (dzieciom, wnukom),
  • rodzeństwu, 
  • niektórym powinowatym (np. byłym teściom).

3. nagrania audio, video, fotografie, billingi, wiadomości sms, e-maile, wydruki z portali społecznościowych

Pamiętajmy jednak, iż sąd w pewnych sytuacjach może nie dopuścić tego typu dowodów. Przede wszystkim ma to miejsce w sytuacji, gdy zostały one uzyskane niezgodnie z prawem.  Takim jest na przykład stosowanie podsłuchów przez osoby prywatne. Podobnie jest w przypadku nagrań uzyskanych przy zastosowaniu podstępu. Warto pamiętać o tym, iż nie istnieje hierarchia dowodów. Sąd dokonuje oceny wiarygodności i mocy dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

4. wyrok o znęcanie się nad rodziną, obdukcje, notatki z interwencji policji, zaświadczenia o pobytach na izbie wytrzeźwień

5. wywiad środowiskowy

Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron

6. zaświadczenia lekarskie

7. wszelkie dokumenty, z których wynikają okoliczności wskazywane przez stronę postępowania

Sąd Najwyższy wskazał, iż  ”Orzeczenie o winie, niezależnie od poważnych następstw prawnych, zwłaszcza w zakresie obowiązku alimentacji byłego małżonka, stanowi swoiste podsumowanie i ocenę wspólnego pożycia. Dlatego jego uzasadnienie powinno być szczególnie wyważone i wszechstronnie uargumentowane”.

Czas trwania postępowania dowodowego, a co za tym idzie całej sprawy o rozwód w dużej mierze zależy od aktywności stron tj. rodzaju i ilości zgłoszonych przez nie dowodów. Pamiętać należy, iż druga strona stara się umniejszać swoją winę – a nawet wykazać, że współmałżonek jest również winien. Może nawet wyłącznie winien. Strona ma prawo się przed tym bronić i stać na stanowisku, że sama nie ponosi winy w żadnym stopniu. W sprawach rozwodowych nie ma stopniowania winy i nawet jeśli wina jednego z małżonków jest większa ( np. 99%), a drugiego nieznaczna ( np. 1 %), Sąd orzeknie rozwód z winy obu stron.

Potrzebujesz konsultacji lub porady prawnej?

Skontaktuj się z nami!

Dziedziczenie z testamentu, czyli wola spadkodawcy- ma pierwszeństwo przed
dziedziczeniem ustawowym. W sytuacji, gdy spadkodawca nie powołał w testame...