Adwokat Białystok, prawo karne

Prawo karne

 

  •  Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym 
  •  Występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
  •  Sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
  •  Sporządzanie apelacji i zażaleń np. na postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu tymczasowego aresztowania, o umorzeniu postępowania, wniosków o wznowienie postępowania
  •  Sporządzanie żądań o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
  •  Sporządzanie wniosków o ułaskawienie, wniosków o wydanie wyroku łączonego
  •  Udział w mediacjach
  •  Przygotowywnie wniosków w ramach postępownia wykonawczego, w tym m.in. o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonywaniu kary a także o warunkowe przedterminowe zwolnienie

 

  •